Služba

Ako to funguje

Koncový zákazník zadá objednávku cez web alebo prostredníctvom call centra. Generujú sa PDF dokumenty, heslo a metadáta pre doručenie. Dáta sú odoslané do Axepto platformy, ktorá skontroluje obsah, priloží Procesného sprievodcu a vytvorí Virtuálny balíček dokumentov na doručenie.

Aplikácia na tablete stiahne iba balíčky, ktoré sú relevantné pre konkrétneho doručovateľa podľa prihlasovacích údajov alebo rajónu. Nasleduje fyzické doručenie. Po overení identity a zadaní hesla koncovým zákazníkom sa prejav vôle/potvrdenie zmluvného vzťahu zosníma pomocou biometrického podpisu na tablete.

Na základe preddefinovaného Procesného sprievodcu sa môže k balíčku priložiť napríklad sken občianskeho preukazu, fotografia koncového zákazníka a pod.  Po naplnení všetkých úkonov sa pri konektivite vyplnené a podpísané dokumenty v balíčku odosielajú na systémy zadávateľa a ten posiela email koncovému zákazníkovi.

Axepto Produktový list tu

Štruktúra transakčného servera je pripravená tak, aby ju mohlo využívať viacero zadávateľov. Každý zadávateľ má oddelené úložisko, ktoré bude využívať pre doručovanie svojich zásielok. Ako prebieha výmena zásielok a informácií s externým prostredím? Jednotlivé dokumenty určené na podpis sú vždy organizované do tzv. zásielky. Jedna zásielka môže obsahovať jeden a viac samostatných dokumentov určených na podpis. Každý kuriér pracuje na základe svojho driver listu. „Driver list“ predstavuje zoznam zásielok na elektronické doručenie a podpísanie prostredníctvom konkrétneho kuriéra v rámci jeho plánovanej trasy/rajónu na konkrétny deň. Detailné integračné metódy môžme predstaviť pri osobnom stretnutí.

Integrácia

Legislatíva

Axepto platforma ako riešenie je obyčajným elektronickým podpisom podľa zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a zároveň obyčajným ako aj zdokonaleným elektronickým podpisom podľa smernice č.1999/93 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy.

Riešenie bude v sebe aplikovať aj NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu EU.

Axepto aplikácia je samostatná aplikácia vytvorená pre operačný systém Android verzie 5.0 a vyššie a nevyžaduje žiadne povolenia systému Android pre otvorenie, podpísanie a uloženie PDF dokumentov. Avšak, ak je predmetom riešenia požiadavka na priamu integráciu s externými systémami (napr. DMS), prístup k sieti Internet, prípadne iné formy interakcie so zariadením, musia byť tieto prístupy samostatne povolené užívateľom, resp. administrátorom.

Riešenie si vyžaduje ochranu podpisovacieho zariadenia (tabletu) iba počas krátkej doby – v momente samotného podpisovania dokumentu. Je to jediná doba, kedy môže byť dokument k dispozícii v nešifrovanej podobe, vo vnútornej pamäti daného zariadenia. Vo všetkých ostatných prípadoch je dokument buď zašifrovaný AES – 256 kľúčom vytvoreným na zariadení alebo nie je prítomný v zariadení (je odoslaný prostredníctvom siete a vymazaný z pamäte zariadenia).

Každý dokument sa stáva unikátnym vložením viditeľných a neviditeľných detailov o podpisujúcich osobách tesne pred podpisom daného dokumentu. Základné informácie vytvárajúce jedinečnosť dokumentu sú jednoducho viditeľné. Sú to napr. identifikačné údaje zmluvných strán, ako meno osoby, adresa, dátum narodenia atď. Tieto sú relatívne ľahko skopírovateľné prípadným falšovateľom. Avšak, elektronické dokumenty, na rozdiel od papierových, môžu obsahovať aj neviditeľné informácie o podpisujúcich stranách. Aplikácia pridá takéto údaje (metadáta) do dokumentu pri vkladaní podpisov v šifrovanej podobe alebo v čisto textovom formáte.

Bezpečnosť